English-Polish translation on schizophrenia

​Tłumaczenie streszczenia pracy magisterskiej

WERSJA W JĘZYKU ANGIELSKIM

TITLE: Novel metaphor comprehension in schizophrenia and healthy participants

SUMMARY:

Schizophrenia is a mental disorder that changes the perception of one’s identity, including his or her language perception. This work aimed at exploring this issue through a study in which patients were juxtaposed with the control group participants in terms of their perception of metaphors, literal sentences and anomalous sentences. The study was aimed at highlighting the correlation between schizophrenia and the perception of figurative, literal and nonsensical language. The first two chapters of this paper served as a theoretical introduction to the proper study.

The first chapter dealt with the subject of figurative language itself: idioms, irony, sarcasm, hyperboles and metaphors. For the sake of the study, special attention was paid to metaphors. As a consequence, their models and types as well as theories related to their perception were analysed. Finally, some of the focal research related to metaphors were presented. The second chapter was fully devoted to schizophrenia. Its characteristics as well as the possible correlation between the disease and linguistic disorders were presented. Moreover, the influence of schizophrenia on literal and non-literal language was analysed. Additionally, some crucial studies on schizophrenia and language perception were presented. Most of them had shown that those suffering from schizophrenia process figurative language, especially metaphors, with the increased mental effort (Elvevag et al 2011, Rapp et al 2018) and decreased accuracy (De Bonis et al 1997, Mossaheb et al 2014). The last chapter of this work was focused on the proper examination. Its aims and methods were discussed. The entire procedure and its results were described. Moreover, since the study required participants to explain their reasoning, some of the most interesting and peculiar utterances were also presented.

​The results showed that patients had no major problems with understanding metaphors and literal sentences. Both groups scored fairly high in the case of literal sentences and committed a similar, low amount of errors in terms of figurative sentences. Interestingly, the perception of nonsensical utterances turned out to be the most significant. While analyzing such sentences, healthy participants committed half as many errors as in the case of metaphors. Conversely, patients did mistakenly assign meanings to meaningless sentences, providing some non-existent explanations. Thus, they committed as many mistakes as in terms of metaphors. At the end of the third chapter, the results as well as their correlation with the vital scientific literature and previous studies were discussed. In addition, several suggestions for the future research on the perception of figurative language by patients have been made.

WERSJA W JĘZYKU POLSKIM

TYTUŁ: Postrzeganie nowych metafor przez uczestników cierpiących na schizofrenię i zdrowych.

STRESZCZENIE:

Schizofrenia jest chorobą umysłową, która zmienia tożsamość jednostki, w tym jej postrzeganie języka. Niniejsza praca miała na celu zgłębienie tego zagadnienia poprzez badanie, w którym zestawiono postrzeganie metafor, zdań dosłownych i zdań bezsensownych przez osoby cierpiące na schizofrenię i przez zdrowych uczestników z grupy kontrolnej. Badanie miało na celu uwypuklenie korelacji między schizofrenią, a postrzeganiem języka, zarówno figuratywnego, dosłownego jak i bezsensownego. Dwa pierwsze rozdziały pracy stanowią teoretyczny wstęp do właściwego badania.

Rozdział pierwszy dotyka tematyki samego w sobie języka figuratywnego: idiomów, ironii, sarkazmu, hiperboli i metafory. Przez wzgląd na specyfikę badania, szczególną uwagę poświęcono metaforom. W konsekwencji, przeanalizowano ich modele, typy, a także teorie związane z ich postrzeganiem. Finalnie, zaprezentowano kluczowe badania związane z metaforami. Drugi rozdział został w pełni poświęcony schizofrenii. Przedstawiono jej charakterystykę, a także możliwą korelację między chorobą, a zaburzeniami językowymi. Co więcej, przeanalizowano wpływ schizofrenii na język dosłowny i niedosłowny. Przedstawiono też badania poświęcone schizofrenii i językowi. Wyniki większości z nich pokazały, że osoby cierpiące na schizofrenię przetwarzają niedosłowne wypowiedzi ze zwiększonym trudem (Elvevag et al. 2011; Rapp et al. 2018) i zmniejszoną dokładnością (De Bonis et al. 1997; Mossaheb et al. 2014). Ostatni rozdział pracy dotyczył właściwego badania. Szczegółowo omówiono jego cele i zastosowane metody. Opisano też całą procedurę i jej rezultaty. Przez wzgląd na to, że uczestnicy byli proszeni o udzielanie wyjaśnień, załączono też ich najbardziej interesujące i niespodziewane wypowiedzi.

Rezultaty wykazały, że osoby cierpiące na schizofrenię nie miały większych problemów z rozumieniem metafor i zdań dosłownych. Obie grupy osiągnęły bardzo wysokie rezultaty w przypadku zdań dosłownych i podobny, niski poziom błędów w kwestii zdań figuratywnych. Co ciekawe, prawdziwą różnicę okazały się stanowić wypowiedzi bezsensowne. W tym zakresie zdrowi uczestnicy popełnili o połowę mniej błędów niż w przypadku metafor. Niemniej, osoby cierpiące na schizofrenię uznawały bezsensowne zdania za sensowne, przypisując im nieistniejące znaczenia. Tym samym popełnili porównywalną ilość błędów jak przy metaforach. Na końcu rozdziału trzeciego omówiono rezultaty i odniesiono się do literatury naukowej i poprzednich badań. Dodatkowo, przedstawiono sugestie mające na celu udoskonalenie przyszłych badań dotyczących postrzegania języka figuratywnego przez osoby cierpiące na schizofrenię.

Dodaj komentarz