English-Polish translation on schizophrenia

​Tłumaczenie streszczenia pracy magisterskiej

WERSJA W JĘZYKU ANGIELSKIM

TITLE: Novel metaphor comprehension in schizophrenia and healthy participants

SUMMARY:

Schizophrenia is a mental disorder that changes the perception of one’s identity, including his or her language perception. This work aimed at exploring this issue through a study in which patients were juxtaposed with the control group participants in terms of their perception of metaphors, literal sentences and anomalous sentences. The study was aimed at highlighting the correlation between schizophrenia and the perception of figurative, literal and nonsensical language. The first two chapters of this paper served as a theoretical introduction to the proper study.

The first chapter dealt with the subject of figurative language itself: idioms, irony, sarcasm, hyperboles and metaphors. For the sake of the study, special attention was paid to metaphors. As a consequence, their models and types as well as theories related to their perception were analysed. Finally, some of the focal research related to metaphors were presented. The second chapter was fully devoted to schizophrenia. Its characteristics as well as the possible correlation between the disease and linguistic disorders were presented. Moreover, the influence of schizophrenia on literal and non-literal language was analysed. Additionally, some crucial studies on schizophrenia and language perception were presented. Most of them had shown that those suffering from schizophrenia process figurative language, especially metaphors, with the increased mental effort (Elvevag et al 2011, Rapp et al 2018) and decreased accuracy (De Bonis et al 1997, Mossaheb et al 2014). The last chapter of this work was focused on the proper examination. Its aims and methods were discussed. The entire procedure and its results were described. Moreover, since the study required participants to explain their reasoning, some of the most interesting and peculiar utterances were also presented.

​The results showed that patients had no major problems with understanding metaphors and literal sentences. Both groups scored fairly high in the case of literal sentences and committed a similar, low amount of errors in terms of figurative sentences. Interestingly, the perception of nonsensical utterances turned out to be the most significant. While analyzing such sentences, healthy participants committed half as many errors as in the case of metaphors. Conversely, patients did mistakenly assign meanings to meaningless sentences, providing some non-existent explanations. Thus, they committed as many mistakes as in terms of metaphors. At the end of the third chapter, the results as well as their correlation with the vital scientific literature and previous studies were discussed. In addition, several suggestions for the future research on the perception of figurative language by patients have been made.

WERSJA W JĘZYKU POLSKIM

TYTUŁ: Postrzeganie nowych metafor przez uczestników cierpiących na schizofrenię i zdrowych.

STRESZCZENIE:

Schizofrenia jest chorobą umysłową, która zmienia tożsamość jednostki, w tym jej postrzeganie języka. Niniejsza praca miała na celu zgłębienie tego zagadnienia poprzez badanie, w którym zestawiono postrzeganie metafor, zdań dosłownych i zdań bezsensownych przez osoby cierpiące na schizofrenię i przez zdrowych uczestników z grupy kontrolnej. Badanie miało na celu uwypuklenie korelacji między schizofrenią, a postrzeganiem języka, zarówno figuratywnego, dosłownego jak i bezsensownego. Dwa pierwsze rozdziały pracy stanowią teoretyczny wstęp do właściwego badania.

Rozdział pierwszy dotyka tematyki samego w sobie języka figuratywnego: idiomów, ironii, sarkazmu, hiperboli i metafory. Przez wzgląd na specyfikę badania, szczególną uwagę poświęcono metaforom. W konsekwencji, przeanalizowano ich modele, typy, a także teorie związane z ich postrzeganiem. Finalnie, zaprezentowano kluczowe badania związane z metaforami. Drugi rozdział został w pełni poświęcony schizofrenii. Przedstawiono jej charakterystykę, a także możliwą korelację między chorobą, a zaburzeniami językowymi. Co więcej, przeanalizowano wpływ schizofrenii na język dosłowny i niedosłowny. Przedstawiono też badania poświęcone schizofrenii i językowi. Wyniki większości z nich pokazały, że osoby cierpiące na schizofrenię przetwarzają niedosłowne wypowiedzi ze zwiększonym trudem (Elvevag et al. 2011; Rapp et al. 2018) i zmniejszoną dokładnością (De Bonis et al. 1997; Mossaheb et al. 2014). Ostatni rozdział pracy dotyczył właściwego badania. Szczegółowo omówiono jego cele i zastosowane metody. Opisano też całą procedurę i jej rezultaty. Przez wzgląd na to, że uczestnicy byli proszeni o udzielanie wyjaśnień, załączono też ich najbardziej interesujące i niespodziewane wypowiedzi.

Rezultaty wykazały, że osoby cierpiące na schizofrenię nie miały większych problemów z rozumieniem metafor i zdań dosłownych. Obie grupy osiągnęły bardzo wysokie rezultaty w przypadku zdań dosłownych i podobny, niski poziom błędów w kwestii zdań figuratywnych. Co ciekawe, prawdziwą różnicę okazały się stanowić wypowiedzi bezsensowne. W tym zakresie zdrowi uczestnicy popełnili o połowę mniej błędów niż w przypadku metafor. Niemniej, osoby cierpiące na schizofrenię uznawały bezsensowne zdania za sensowne, przypisując im nieistniejące znaczenia. Tym samym popełnili porównywalną ilość błędów jak przy metaforach. Na końcu rozdziału trzeciego omówiono rezultaty i odniesiono się do literatury naukowej i poprzednich badań. Dodatkowo, przedstawiono sugestie mające na celu udoskonalenie przyszłych badań dotyczących postrzegania języka figuratywnego przez osoby cierpiące na schizofrenię.

English-Polish translation on teaching

Tłumaczenie streszczenia pracy z języka angielskiego

WERSJA W JĘZYKU ANGIELSKIM

TITLE: The influence of written corrective feedback on teaching English grammar To students at junior high school level

SUMMARY:

Every single student in the SLA history has committed mistakes and every single teacher has had to find a way to tackle them. Over the last decades, it has been a generally held belief that “[s]tudent errors are evidence that progress is being made” (Scrivener 2011: 298). Yet, there are still unanswered questions concerning both errors’ occurrence and their correction. Hence this thesis was predominantly designed to talk about both, mistakes and feedback.

The first chapter served as a lead-in and dealt with the most general but vital concepts pertaining to language and grammar teaching. Here, the idea of grammar was explained and defined. Later, the concepts of an approach, method and technique were explained to prepare the ground for the specific Second Language Teaching theories. In the second part of the first chapter, a short history of evolution of attitudes towards SLA was presented. What follows, some well-known language teaching methods and their attitudes towards errors and their correction were presented.

Having analyzed second language grammar teaching in general, the author devoted the second chapter to theoretical aspects of errors and feedback. After defining the sole concept of an error, its major sources were enumerated. Later feedback was characterized. The chapter was also dedicated to different types and techniques of feedback. The distinction was drawn between, inter alia, overt and covert; explicit and implicit; oral and written error correction. Such a thorough investigation led to the study on written feedback options.

In the third chapter the author designed and conducted a study in which she compared the results of applying three feedback types to students’ written works. Moreover, students were asked in a survey to share their feelings concerning learning English; writing in both Polish and English languages and being corrected by a teacher. Both the study and the questionnaire were created to check whether feedback was needed and, if so, what kind of it was the most efficient one. The study analyzed students’ performance and compared their pre- and post-feedback results. The questionnaire, on the other hand, gave the author some insight into students’ motivations. At the end of the third chapter, final conclusions were presented.

WERSJA W JĘZYKU POLSKIM

TYTUŁ: Wpływ udzielania informacji zwrotnej w pracach pisemnych na nauczanie struktur gramatycznych na poziomie gimnazjum

STRESZCZENIE:

Każdy uczeń w historii akwizycji języka obcego popełniał błędy, a każdy nauczyciel musiał znaleźć sposób na to by sobie z nimi poradzić. W ciągu ostatnich dekad zwykło się uznawać, że „[błędy ucznia świadczą o jego postępie]” ( Scrivener 2011: 298). Niemniej, wciąż istnieje wiele pytań dotyczących kwestii błędów jak i sposobu ich poprawiania. Właśnie z tego powodu celem tej pracy było omówienie obu zagadnień.

Pierwszy rozdział pełnił rolę wprowadzenia i dotyczył ogólnych ale istotnych zagadnień na temat nauki języka i gramatyki. Wyjaśniono i zdefiniowano pojęcie gramatyki. Następnie objaśniono takie terminy jak: podejście, metoda i technika. Umożliwiło to przedstawienie konkretnych teorii i metod nauki języka obcego i ich podejścia do błędu i wiadomości zwrotnej.

Drugi rozdział miał na celu przeanalizowanie teoretycznych aspektów nieprawidłowości językowych i ich źródeł. Co więcej, scharakteryzowano wiadomość zwrotną i wymieniono jej różne rodzaje takie jak korekta jawna i ukryta; eksplicytna i implicytna; ustna i pisemna. Rozważania z rozdziału drugiego umożliwiły przeprowadzanie badania nad wiadomością zwrotną.

W rozdziale trzecim autorka opisała badanie, które porównywało rezultaty użycia trzech typów wiadomości zwrotnej. Poza analizą prac pisemnych uczniów, zostali oni również poproszeni o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ich odczuć względem nauki języka obcego, pisania w języku polskim i angielskim, a także sposobu, w jaki nauczyciel języka angielskiego poprawia ich prace pisemne. Zarówno badanie jak i ankieta miały na celu sprawdzenie czy wiadomość zwrotna jest potrzebnym elementem nauki języka, a jeśli tak, to jaki jej typ jest najbardziej efektywny. Badanie porównywało poziom prac uczniów przed i po otrzymaniu wiadomości zwrotnej. Ankieta, z drugiej strony, miała na celu sprawdzenie motywacji uczniów. W ostatniej części rozdziału trzeciego przedstawiono wnioski końcowe.