English-Polish translation on teaching

Tłumaczenie streszczenia pracy z języka angielskiego

WERSJA W JĘZYKU ANGIELSKIM

TITLE: The influence of written corrective feedback on teaching English grammar To students at junior high school level

SUMMARY:

Every single student in the SLA history has committed mistakes and every single teacher has had to find a way to tackle them. Over the last decades, it has been a generally held belief that “[s]tudent errors are evidence that progress is being made” (Scrivener 2011: 298). Yet, there are still unanswered questions concerning both errors’ occurrence and their correction. Hence this thesis was predominantly designed to talk about both, mistakes and feedback.

The first chapter served as a lead-in and dealt with the most general but vital concepts pertaining to language and grammar teaching. Here, the idea of grammar was explained and defined. Later, the concepts of an approach, method and technique were explained to prepare the ground for the specific Second Language Teaching theories. In the second part of the first chapter, a short history of evolution of attitudes towards SLA was presented. What follows, some well-known language teaching methods and their attitudes towards errors and their correction were presented.

Having analyzed second language grammar teaching in general, the author devoted the second chapter to theoretical aspects of errors and feedback. After defining the sole concept of an error, its major sources were enumerated. Later feedback was characterized. The chapter was also dedicated to different types and techniques of feedback. The distinction was drawn between, inter alia, overt and covert; explicit and implicit; oral and written error correction. Such a thorough investigation led to the study on written feedback options.

In the third chapter the author designed and conducted a study in which she compared the results of applying three feedback types to students’ written works. Moreover, students were asked in a survey to share their feelings concerning learning English; writing in both Polish and English languages and being corrected by a teacher. Both the study and the questionnaire were created to check whether feedback was needed and, if so, what kind of it was the most efficient one. The study analyzed students’ performance and compared their pre- and post-feedback results. The questionnaire, on the other hand, gave the author some insight into students’ motivations. At the end of the third chapter, final conclusions were presented.

WERSJA W JĘZYKU POLSKIM

TYTUŁ: Wpływ udzielania informacji zwrotnej w pracach pisemnych na nauczanie struktur gramatycznych na poziomie gimnazjum

STRESZCZENIE:

Każdy uczeń w historii akwizycji języka obcego popełniał błędy, a każdy nauczyciel musiał znaleźć sposób na to by sobie z nimi poradzić. W ciągu ostatnich dekad zwykło się uznawać, że „[błędy ucznia świadczą o jego postępie]” ( Scrivener 2011: 298). Niemniej, wciąż istnieje wiele pytań dotyczących kwestii błędów jak i sposobu ich poprawiania. Właśnie z tego powodu celem tej pracy było omówienie obu zagadnień.

Pierwszy rozdział pełnił rolę wprowadzenia i dotyczył ogólnych ale istotnych zagadnień na temat nauki języka i gramatyki. Wyjaśniono i zdefiniowano pojęcie gramatyki. Następnie objaśniono takie terminy jak: podejście, metoda i technika. Umożliwiło to przedstawienie konkretnych teorii i metod nauki języka obcego i ich podejścia do błędu i wiadomości zwrotnej.

Drugi rozdział miał na celu przeanalizowanie teoretycznych aspektów nieprawidłowości językowych i ich źródeł. Co więcej, scharakteryzowano wiadomość zwrotną i wymieniono jej różne rodzaje takie jak korekta jawna i ukryta; eksplicytna i implicytna; ustna i pisemna. Rozważania z rozdziału drugiego umożliwiły przeprowadzanie badania nad wiadomością zwrotną.

W rozdziale trzecim autorka opisała badanie, które porównywało rezultaty użycia trzech typów wiadomości zwrotnej. Poza analizą prac pisemnych uczniów, zostali oni również poproszeni o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ich odczuć względem nauki języka obcego, pisania w języku polskim i angielskim, a także sposobu, w jaki nauczyciel języka angielskiego poprawia ich prace pisemne. Zarówno badanie jak i ankieta miały na celu sprawdzenie czy wiadomość zwrotna jest potrzebnym elementem nauki języka, a jeśli tak, to jaki jej typ jest najbardziej efektywny. Badanie porównywało poziom prac uczniów przed i po otrzymaniu wiadomości zwrotnej. Ankieta, z drugiej strony, miała na celu sprawdzenie motywacji uczniów. W ostatniej części rozdziału trzeciego przedstawiono wnioski końcowe.